Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schonere lucht door Noxite-slijtlagen

  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling
  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling
  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling
  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling
  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling
  • slijtlaag Makkinga - oppervlakbehandeling

Schagen Infra conserveert asfaltverhardingen door middel van slijtlagen. In samenwerking met Esha Infra Solutions en de gemeente Ooststellingwerf hebben we de Bercoperweg in Makkinga voorzien van een innovatieve luchtzuiverende slijtlaag: Noxite.

Achtergrondinformatie

Dagelijks stoten het verkeer, de industrie en huishoudens giftige en luchtvervuilende stoffen uit. Deze stikstofoxiden, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, ademen we allemaal in en komen in het milieu terecht. De verslechtering van de luchtkwaliteit is schadelijk voor de volksgezondheid en belastend voor de leefomgeving. Een zuivere lucht zonder giftige stoffen ligt met de Noxite-slijtlaag binnen handbereik.

Werking Noxite

NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxiden, waarvan de belangrijkste NO en NO2 zijn. NO ontstaat overal waar een brandstof met lucht wordt verbrand, zoals in verbrandingsmotoren (auto’s, vliegtuigen), cv-installaties en energie-installaties. Het Noxite-granulaat bevat titaniumdioxide. Die stof werkt als een katalysator en zet het schadelijke stikstofoxide (NOx) in de lucht om in een nitriet en nitraat dat door regen wordt weggespoeld.

Schonere lucht

Uit onderzoek van TNO is de werking van Noxite in dakbedekking positief beoordeeld. De conclusie is dat één vierkante meter Noxite-dakbedekking twaalf mensen elk jaar schonere lucht geeft. Honderd vierkante meter Noxite-dakbedekking kan zoveel NOx uit de lucht zuiveren als een gemiddelde auto over 15.000 kilometer produceert.

Noxite-slijtlaag

Het onderzoek op dakbedekkingsmateriaal was de aanleiding voor Schagen Infra en Esha Infra Solutions om de werking van Noxite in slijtlagen verder te onderzoeken. De resultaten tonen aan dat door de beperktere dichtheid van het Noxite-materiaal op de geteste slijtlaagmonsters de luchtzuiverende activiteit ongeveer twintig procent is van de activiteit van de dakrol. Dit betekent dat per vierkante meter Noxite-slijtlaag elk jaar 1.800m³ lucht wordt gezuiverd.

Uitvoeringswijze

Het aanbrengen van de Noxite-slijtlaag gaat op dezelfde wijze als het aanbrengen van een reguliere slijtlaag. De innovatieve slijtlaag draagt in hoge mate bij aan de reductie van luchtvervuiling door schadelijke NOx-deeltjes uit de lucht. Het materiaal bevindt zich dichtbij de bron van de vervuiling.

Circulaire oplossing

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een programma dat veel van de maatschappelijke vraagstukken vat in zeventien doelen voor de wereld. Door het omarmen van de SDG’s in ons beleid, worden veel doelstellingen geraakt. De Noxite-slijtlaag past daarom goed binnen de circulariteitsgedachte en onze bedrijfsvoering.

PAS

De Noxite-slijtlaag geeft een positieve bijdrage aan de doelstellingen van het Programma Aanpak Stiktof (PAS). Het PAS beschrijft hoe achteruitgang van stikstofgevoelige habitattypen en Natura 2000-gebieden voorkomen wordt en waar mogelijk hersteld kan worden. Geregeld moet het bevoegd gezag de aanvraag van een vergunning afwijzen voor een activiteit waarvan niet voldoende wordt onderbouwd wat de gevolgen zijn voor stikstofgevoelige habitattypen. Doordat Noxite stikstof omzet naar onschadelijke nitraatzouten, levert een Noxite-slijtlaag een gunstige uitwerking op de omgeving op.